Integritetspolicy                        (för Karins ayurveda   )

 

 (27 maj 2021, version 1.0)

 

Karins ayurveda värnar om skyddet av den personliga integriteten och tillhandahåller denna policy för att informera dig om bland annat Karins ayurveda´s personuppgiftsbehandling vid kunders köp av Karins ayurveda´s produkter och tjänster.

 

 1. Vem samlar in dina personuppgifter?

Karins ayurveda, Karin Redberg AB, , org nr: 559319-5125, (gemensamt benämnt ”Karins ayurveda”) är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas inom ramen för dessa. Karins ayurveda behandlar dina personuppgifter i enlighet med de regler som vid var tid gäller för sådan personuppgiftsbehandling.

 

 

 1. Vad är personuppgifter?

De personuppgifter som omfattas av denna policy är de uppgifter som du uppger till Karins ayurveda i samband med tillhandahållandet och användningen av tjänsterna såsom ex. ditt namn, e- postadress, adress, telefonnummer, din arbetsgivare, IP-nummer på din tekniska mottagarutrustning, bild på dig, ljudupptagningar av dig, din betalningsinformation, ditt kundnummer, ditt beställningsnummer samt eventuellt ytterligare information som du förser Karins ayurveda med i anslutning till användandet av Tjänsterna som kan kopplas till dig som en fysisk person (gemensamt benämnt ”Personuppgifter”, ”Personuppgifterna”).

 

Som personuppgifter anses inte information som inte möjliggör en direkt eller indirekt association med dig som person.

 

 

 1. Vilken typ av data samlar Karins ayurveda in, behandlar och använder och till vilket ändamål?

Vilka personuppgifter Karins ayurveda samlar in beror på vilken/vilka av tjänsterna som du nyttjar, men Karins ayurveda behandlar i huvudsak ditt namn, personnummer, adress och kontaktuppgifter samt hälsodeklarationen som du fyller i. När du använder karinsayurveda.se lagras cookie information som du angivit till t.ex. Google.

 

De personuppgifter som Karins ayurveda samlar om dig kommer att användas för:

 

 • Att följa lagliga krav eller lagliga auktoritetsförfrågningar.
 • Administrativa och interna affärsändamål
 • Att förse dig med produkter och tjänster samt att informera dig om nya produkter, tjänster och evenemang
 • Att utvärdera och förbättra vårt erbjudande till, och kommunikation med, kunder
 • Utveckling av vår verksamhet och våra tjänster
 • Databehandling för reklamändamål
 • Statistik
 • Att förse dig med nyhetsbrev

 

 

 

 1. Hur länge sparar Karins Ayurveda dina personuppgifter?

Karins ayurveda kommer bara att spara dina personuppgifter så länge som vi behöver för att kunna tillhandahålla våra tjänster och inte längre än vad som är tillåtet enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 

Detta innebär att Karins ayurveda aldrig sparar dina personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för respektive ändamål, vanligtvis upp till max två år. Din hälsodeklaration sparas/uppdateras så länge du är en aktiv kund plus två år. Vissa uppgifter i bokföringen behöver på grund av lagstiftning till exempel sparas minst sju år.

 

 

 1. Sker överföring av dina personuppgifter till tredje part?

 

Dina uppgifter används endast internt och delas inte med någon tredje part.

 

 

 1. Säkerhet

Med undantag för vad som anges i denna policy kommer Karins ayurveda inte att överföra dina personuppgifter till tredje land.

 

Karins ayurveda upprätthåller strikta fysiska, elektroniska och administrativa säkerhetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Detta innebär att Karins ayurveda regelbundet ser över säkerhet avseende personuppgiftsbehandling samt gallrar.

 

 

 1. Vem ansvarar för information som du lämnar till tredje part, användning av sociala medier etc?

Den information som du väljer att lämna ut till tredje part omfattas inte av Karins ayurveda integritetspolicy för. Du ansvarar själv för sådan information som du lämnar ut till tredje part t.ex. Linkedin, Facebook, Twitter och övriga medier.

 

Vissa av Karins ayurveda´s tjänster kan nås via tjänster och plattformar som drivs av tredje part såsom ex. Sociala Medier, Facebook, Twitter och Linkedin. Du bör vara medveten om att Karins ayurveda inte har någon kontroll och inte heller något ansvar för behandlingen av personuppgifter som utförs av sådan tredje part. Karins ayurveda´s tjänster kan även innehålla länkar till tredjepartstjänster eller webbplatser. Om du använder sådana länkar lämnar du Karins ayurveda´s tjänster. Karins ayurveda har ingen kontroll över sådana tredjepartstjänster eller webbplatser (eller dess innehåll), och har heller inte något som helst ansvar för dessa.

 

 

 1. Din rätt att återkalla samtycke

Har du lämnat ditt samtycke till Karins ayurveda personuppgiftsbehandling har du rätt att när som helst återkalla lämnat samtycke (dock inte retroaktivt) till behandling av dina I detta syfte är det tillräckligt att skicka ett e-mail till: karin@karinsayurveda.se

 

Du kan också meddela om att du inte längre önskar få direktmarknadsföring, brevutskickskampanjer och liknande syften, när som helst med direkt effekt utan att påkalla någon särskild orsak eller hänsyn till viss uppsägningstid. Adressera ditt återtagande via e-post till: karin@karinsayurveda.se

 

Efter att du har återkallat ditt samtycke, kommer Karins ayurveda bara att använda de uppgifter som måste behandlas för att tillhandahålla tjänsterna. Du har också rätt att begära efter att vi tar bort alla personuppgifter som kan härledas till dig som fysisk person genom att förstöra dessa eller avidentifiera dem.

 

 

 1. Ändringar i denna policy

Karins ayurveda förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra denna policy för personuppgiftsbehandling.

 

 

 1. Dina rättigheter

Du kan när som helst, utan kostnad, få information om de personuppgifter om dig som Karins ayurveda har sparade. Om någon uppgift är felaktig kan du bara be oss ändra dina personuppgifter. Vänligen låt oss även veta om det skett någon förändring i dina personuppgifter. Du kan också be oss att förstöra eller avidentifiera dina personuppgifter. Du har även rätt att få dina personuppgifter överförda till en annan personuppgiftsansvarig, så kallad dataportabilitet. Du har även rätt att be oss begränsa behandlingen av dina personuppgifter eller göra invändningar mot Karins ayurveda personuppgiftsbehandling. Förfrågan om ändring, begränsning, invändning, borttagande, dataportabilitet, information om Karins ayurveda personuppgiftsbehandling, funderingar, klagomål och förslag avseende datasäkerhet skall skickas till Karins ayurveda, via e-post till: karin@karinsayurveda.se. Du har också rätt och möjlighet att vända dig med klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten. https://www.imy.se/om-oss/kontakta-oss/ avseende hanteringen av dina personuppgifter.